Αναγνώστες

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ο ρόλος των πολλών ιδεολογικών ρευμάτων στην συνοχή των κοινωνιών. Εξέταση του ζητήματος υπό το πρίσμα της θερμοδυναμικής Εντροπίας.


Ο Περικλής αγορεύει  στην Πνύκα. Τοιχογραφία του Φιλίπ Φολτζ.

Η Πνύκα ήταν ο χώρος, όπου εξέχουσες προσωπικότητες των Αθηνών, με τον λόγο τους δημιουργούσαν μεγάλη απήχηση στο πλήθος και εξασφάλιζαν ως εκ τούτου πολλούς οπαδούς.
-Η ύπαρξη πολλών οπαδών στηρίζει το καθ' ένα από τα πολιτεύματα  που θα περιγραφούν κατωτέρω.
-Αντίθετα η ύπαρξη ανεξάρτητων πολιτικών ρευμάτων, που διαπνέονται από διαφορετικά ιδεώδη. 
Καταλύει αργά ή γρήγορα το ισχύον πολίτευμα, διότι διαταράσσεται  η συνοχή των μελών  του κοινοβουλίου.
-Εάν σε μια κοινωνία υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα ρεύματα ιδεών με τους αντίστοιχους ηγέτες, οι κοινωνίες αυτές τείνουν προς διάλυση.
Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις λέγεται ότι ανήκουν στο καθεστώς μεγάλης Εντροπίας.

Η Εντροπία είναι μέγεθος της θερμοδυναμικής και δείχνει πόση "αταξία"  υπάρχει σε ένα σύστημα σωμάτων ή ιδεών.
Όσο μεγαλύτερη η "αταξία" που υπάρχει στο σύστημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η Εντροπία του (Θετική Εντροπία).
Ενώ όταν υπάρχει "τάξη" στο σύστημα σωμάτων, δηλαδή η φύση και θέση των σωμάτων είναι απόλυτα καθορισμένη βάσει νόμου.
Λέγεται ότι η Εντροπία του συστήματος είναι αρνητική (Αρνητική Εντροπία).
Η Εντροπία κοινωνιών που εμφορούνται από ένα πλήθος διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων είναι Θετική, διακρίνεται δε από αυξητικές των διαφορών  τάσεις. 
Αυτές οι κοινωνίες εμφανίζονται ως ασταθείς, με μικρή συνοχή των μερών τους και τείνουν να διαλυθούν στο προσεχές μέλλον.

Στην Αρχαία Ελλάδα η έννοια κράτος είχε τελείως διαφορετική σημασία από την  σύγχρονη.

Ο λόγος ήταν απλός.
Κράτος μπορούσε να αποτελέσει μια πόλη με τα γύρω αυτής περίχωρα. 
Αυτές οι πόλεις - κράτη  είχαν δικούς τους νόμους και πολίτευμα.
Το πολίτευμα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες ζωής των πολιτών.  
Έτσι τα (πολιτεύματα)  που είχαν διαμορφωθεί στην Αρχαία Ελλάδα ήταν:

-Βασιλεία:  Το κράτος το κυβερνούσε ο βασιλιάς με ένα συμβούλιο από ευγενείς, που ήταν μεγαλοκτηματίες.
Υπό το πρίσμα της Εντροπίας το σύστημα παρουσιάζει πιθανότητα διάλυσης.
Διότι ως απόλυτος άρχων ο Βασιλεύς, μπορεί να μην διαπνέεται από Δημοκρατικά ιδεώδη.
Να μην ανήκει δηλαδή στην οικογένεια των αρίστων αντρών ή των Φιλοσόφων. 
Εάν διαπνέεται από εγωιστική νοοτροπία και τάση, οι αποφάσεις του δεν θα έχουν το χαρακτηριστικό της Δικαιοσύνης. 
Οπότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλο αριθμό πολιτών καθώς και με το συμβούλιο των ευγενών.

-Αριστοκρατία: Οι μεγαλοκτηματίες  πήραν όλη τη δύναμη στα χέρια τους, κατάργησαν το βασιλιά και κυβέρνησαν μόνοι τους. 
Υποτίθεται ότι οι μεγαλοκτηματίες ήταν οι άριστοι
Το πολίτευμα αυτό ονομάστηκε αριστοκρατικό, γιατί τους ευγενείς τους έλεγαν και άριστους.
Η έννοια άριστος βεβαία αλλιώς ορίζεται.
Σύμφωνα με τα λεξικά, η αριστεία, λέξη με καταγωγή από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, σημαίνει διάκριση του ήρωα στη μάχη, υπεροχή, ανωτερότητα, γενναιοψυχία. 
Υπό το πρίσμα της Εντροπίας το σύστημα, λόγω μη ύπαρξης αρίστων αντρών, παρουσιάζει αστάθεια και τείνει, να μεταλλαχθεί σε κάποιο άλλο με επανάσταση του λαού. 
Οι αριστοκράτες στην σημερινή εποχή δεν είναι γόνοι αρχοντικών  οικογενειών, αλλά απλά επιτυχημένοι επιχειρηματίες. 

Σήμερα η λέξη άριστος περιγράφει κυρίως τους διακεκριμένους, όσους αριστεύουν στο πεδίο της σοφίας κατόπιν εμπειρίας στην ζωή.
Η σοφία συνδυάζεται με γνώση της αξίας των επιστημών.

-Ολιγαρχία: Κατόπιν με το εμπόριο,την ναυτιλία και τη βιοτεχνία πλούτισαν και άλλοι άνθρωποι και απόκτησαν μεγαλύτερη δύναμη από τους ευγενείς.
Το πολίτευμα αυτό ονομάστηκε ολιγαρχικό, γιατί οι πλούσιοι ήταν (ο)λίγοι.
Ο σωστός ορισμός καθορίζει την ποιότητα του ανθρώπου όχι την υλική δύναμη.
Το πολίτευμα Ολιγαρχία λειτουργεί σίγουρα με βάσει το συμφέρον των ολίγων και αγνοεί το συμφέρον του απλού πολίτη. 
Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της διαφοροποίησης ποιότητας Ζωής μεταξύ πλουσίων και φτωχών.
Δημιουργία κοινωνικών τάξεων δηλαδή με βασικές διαφορές στον τρόπο συμπεριφοράς αυτών των κοινωνικών τάξεων.
Η απουσία καλλιέργειας χαρακτήρων λόγω απουσίας επιστημονικών γνώσεων είναι συνέπεια της φτώχειας και της καθημερινής αγωνίας εξεύρεσης πόρων επιβίωσης.   
Όταν ο λαός μιας χώρας δεν ζει άνετα, ενώ ολίγοι άρχοντες ζουν στην χλιδή με τον ιδρώτα και τους υψηλούς φόρους του απλού πολίτη.
Προκύπτουν φυγόκεντρες τάσεις στην κοινωνία και γρήγορα χάνεται η συνοχή της.
Η ολιγαρχία δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Υπό το πρίσμα της Εντροπίας, η Ολιγαρχία είναι σύστημα που τείνει προς διάλυση.
Καθ΄ όσον οι  ολίγοι ανέρχονται στην εξουσία κατόπιν πραξικοπήματος, κατά συνέπεια κινούνται από προσωπικά κίνητρα κέρδους, από την εκμετάλλευση της εξουσίας.

-Δημοκρατία: Είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.
Κεντρικό χαρακτηριστικό της (δημοκρατίας) είναι η λήψη κρίσιμων αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία (Μικρή  Εντροπία).
Αυτό είναι το αποκαλούμενο Δημοψήφισμα.
Συνήθως όμως λειτουργεί μια άλλη μορφή Δημοκρατίας  ή λεγόμενη αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.
Το σημερινό πολίτευμα στην Ελλάδα είναι αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική  Δημοκρατία.
Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η θητεία μιας κυβέρνησης είναι 4 χρόνια. 
Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος προκηρύσσονται  εν συνεχεία εκλογές και ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του. 
Στο Δημοκρατικό πολίτευμα ο λαός εκπροσωπείται στην βουλή από επιλεγμένους κατόπιν ψηφοφορίας αντιπροσώπους κάθε 4 χρόνια, τους λεγόμενους σήμερα  βουλευτές.


 Αίθουσα συνεδριάσεων της βουλής των Ελλήνων
                             
Η  Δημοκρατία έχει μια ουσιαστική διαφορά από όλα τα άλλα πολιτικά συστήματα.
Η διαφορά έγκειται στο ότι έχει την μεγαλύτερη σταθερότητα από όλα τα άλλα συστήματα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει αυτοέλεγχο μέσω μηχανισμού ανάδρασης (Feedback).
Ο λαός κάτω απ' αυτό το πολίτευμα αισθάνεται άνεση για δημιουργία.

Η (ανάδραση) είναι κοσμικός μηχανισμός ελέγχου σταθερότητος ενός συστήματος.
Η ανάδραση εν προκειμένω επιτυγχάνεται μέσω των αντιπροσώπων του λαού που είναι το σώμα των βουλευτών. 
Κλασικό παράδειγμα λειτουργίας συστήματος με ανάδραση,  είναι ο έλεγχος του ανθρώπινου οργανισμού μέσω του (εγκεφάλου).

Οι βουλευτές ασκούν έλεγχο στο κυβερνητικό σχήμα, αν υλοποιεί το εξαγγελθέν πρόγραμμα, για το οποίο την ψήφισε ο λαός.
Αυτό γίνεται από τους βουλευτές στην αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.
Στην περίπτωση που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα σοβαρό Εθνικό πρόβλημα οικονομικό ή θέμα συνόρων, μπαίνει σε εφαρμογή η άμεση Δημοκρατία με διενέργεια δημοψηφίσματος.
Κατά το δημοψήφισμα καλείται ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει το είδος  δράσης της κυβέρνησης. 
Ταυτόχρονα δίνει εντολή προς την κυβέρνηση να πράξει ως επιβάλει η απάντηση του λαού στο διενεργηθέν δημοψήφισμα.

Στην Δημοκρατία η ανάδραση παίζει επίσης ρόλο ανάλογο με το αυτόνομο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Σύστημα που έχει εφοδιάσει η  Φύση τον άνθρωπο και κάθε ζώντα οργανισμό, για να εξασφαλίσει προστασία του  οργανισμού από την επίθεση εξωτερικών μικροβίων.
Με αποτέλεσμα σταθερότητα στην υγεία των ζώντων οργανισμών σε ολόκληρη την Φύση. 

Με άλλα λόγια η Δημοκρατία είναι ένα Ζωντανό Φυσικό Σύστημα διακυβέρνησης ενός λαού.
Για τον λόγο αυτόν ο νόμος που την διέπει  είναι η Αρνητική Εντροπία.
Σ' αυτόν τον νόμο υπάγονται  όλοι οι ζώντες οργανισμοί, δηλαδή η ίδια η Ζωή.
Στην Δημοκρατία ισχύει η Νομοτέλεια της Φύσης, όπως σε κάθε σύστημα που λειτουργεί με τάξη  και όχι με αταξία και χάος.

Την Δημοκρατία δώρησε η Φύση στον Άνθρωπο μέσω των Ελλήνων, για την ομαλή λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών σύμφωνα με την Φυσική νομοτέλεια.

Η Δημοκρατία, ακόμη και στη χειρότερη μορφή της, είναι προτιμότερη από την καλύτερη μορφή, οποιουδήποτε  άλλου πολιτεύματος (Φράση του Άγγλου πολιτικού Τσόρτσιλ).

-Τυραννία: Βίαια κατοχή της εξουσίας από μερικούς ισχυρούς άρχοντες.  
Οι άρχοντες αυτοί ονομάστηκαν τύραννοι.
Οι τύραννοι διοικούσαν αυθαίρετα και έκαναν πολλές αδικίες, γι' αυτό ο λαός τους μίσησε και τους κατάργησε στην συνείδησή του. 

Σήμερα η σημασία της λέξης τύραννος προέρχεται απ' αυτό το πολίτευμα και σημαίνει άτομο μισητό λόγω απάνθρωπης συμπεριφοράς.
Η Τυραννία αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα πλήρους ανυπαρξίας Δικαιοσύνης και νόμων. 
Επομένως κυριαρχεί η έλλειψη σταθερότητας.
Διακατέχεται δηλαδή από θετική Εντροπία, η οποία λειτουργεί κατά την διάλυση μιας φυσικής κατασκευής  

Σχεδόν όλες οι χώρες, που έχουν επαφή με τον πολιτισμό, εφαρμόζουν ένα είδος Δημοκρατίας. 
Παραλλαγές δηλαδή της αυθεντικής Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην διάδοση του ανθρωπιστικού πολιτισμού σε όλον τον κόσμο.
Η Ευρώπη βγήκε από το σκοτάδι του μεσαίωνα χάρις στην είσοδο του Ελληνικού πολιτισμού στην παιδεία  των λαών της Ευρώπης.