Αναγνώστες

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 


Σ' αυτό το δοκίμιο θα εξετασθεί ο ρόλος της 
επικοινωνίας στην αποκατάσταση της 
διασπασθείσης Ενότητας, κατά την εκδήλωση του Όντος σε κόσμο.

Η επικοινωνία είναι πρώτη και θεμελιώδης
ανάγκη της ύπαρξης.
Χωρίς αυτήν  τίποτα, δεν μπορεί να επιβιώσει, 
μέσα στην εκδήλωση του Όντος σε Κόσμο. 

Ο πρώτος νόμος της Δημιουργίας είναι ο νόμος της Ενότητας των πάντων.
Ο νόμος αυτός έχει ως πηγή και υπόβαθρο την Αγάπη.
Προστασία της Ενότητας αποτελεί ένας άλλος κοσμικός νόμος, ο νόμος της Παγκοσμίου Έλξεως.

Η επικοινωνία είναι ακριβώς η εκδήλωση του 
νόμου (Παγκόσμιας έλξης), στα 
ζώντα δημιουργήματα.

Στην περιοχή της ζώσας ύλης παίρνει την μορφή του (Έρωτα) ο οποίος αρχίζει με την  σεξουαλική έλξη μεταξύ των ατόμων αντιθέτου φύλου.

Ενίοτε ο (Έρωτας) στους ανθρώπους, αποκτά 

πνευματικό περιεχόμενο.
Θεωρείται δε ολοκληρωμένος, όταν μπορεί  να 
λειτουργεί και στα τρία επίπεδα , το 
σεξουαλικό, το συναισθηματικό και το 
πνευματικό. 

Τελικός όμως στόχος του όντος, μέσω της 
οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, είναι  η 
αποκατάσταση της Ενότητας. 
Η ανάγκη επικοινωνίας είναι προσπάθεια 
επανασυγκόλησης,  της αρχικά διασπασθείσης 
Ενότητας του Όντος, προκειμένου να εκδηλωθεί 
σε Κόσμο.

Η οντολογία αναφέρει ότι: 

Με την αρχική διάσπαση της Ενότητας του 
Όντος, ταυτόχρονα δημιουργείται και  ο (Χώρος)και ο (Χρόνος), δυο θεμελιώδη στοιχεία της συνείδησης.
Τα στοιχεία Χώρος και Χρόνος δεν αποτελούν ξεχωριστές έννοιες αλλά μαζί συνθέτουν τον λεγόμενο Χωροχρόνο.
Ο Χωροχρόνος αποτελεί θεμελιώδη έννοια της Θεωρίας της Σχετικότητας. 

Με την επικοινωνία μεταξύ των όντων επιτυγχάνεται η ανταλλαγή εμπειριών, πληροφορίας και  γνώσης. 
Μέσω της επικοινωνίας προκύπτουν λύσεις επιβίωσης του είδους.     
Εδώ όμως η εξέταση θα γίνει από την σκοπιά της Φυσικής και της τεχνολογίας.
Εδώ θα ερευνηθεί ο μηχανισμός  και το νόημά της  επικοινωνίας.



Είναι πολύ φυσικό, να γυρίζει κανείς ένα κουμπί και να λειτουργεί η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.
Χωρίς να νοιάζεται για το πως φτάνει η φωνή και η εικόνα στον χώρο του. 
Δεν θα ήταν απαραίτητο άλλωστε, να γνωρίζει  την θεωρία διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Την σχέση πομπού - δέκτη και όλη την σχετική θεωρητική υποδομή  λειτουργίας της τηλεοράσεως ή του ραδιοφώνου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο για ενημέρωση ή και διασκέδαση.

Εμείς όμως αυτό θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο λειτουργίας των Φυσικών Νόμων, για να διερευνήσουμε την σχέση έχουν η Σκέψη και ο Νους. 

Ο άνθρωπος είναι μια φυσική κατασκευή και σαν τέτοια, οφείλει  να  υπακούει στους νόμους της Φύσης.
   
Στην συνέχεια γνωρίζοντας τις μεταβολές και την εξέλιξη σε κάποιο  φυσικό φαινόμενο.
Παράλληλα δε την υπάρχουσα αναλογία μεταξύ φυσικού φαινομένου και ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Βγαίνει συμπέρασμα για την φύση και τον τρόπο λειτουργίας των ιδιοτήτων στους ανθρώπους σε ατομική ή κοινωνική κλίμακα. 

Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι η επικοινωνία των ανθρώπων βασίζεται στις  αρχές μετάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.  
Θα ξεχωρίσουμε όμως από τώρα,το νοείν από το σκέπτεσθαι.

Θα ονομάσω δε το νοείν φέρουσα συχνότητα και το σκέπτεσθαι  σήμα προς μετάδοση.
Για να δούμε αν έχω δίκιο σ' αυτές τις αναλογίες.

Ως φέρουσα συχνότητα ονομάζουμε στην θεωρία διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα χωρίς καμιά διαμόρφωση. 
Ως διαμόρφωση δε ορίζεται η παραμόρφωση του φέροντος κύματος από κάποιο άλλο εξωτερικό κύμα ή σήμα. 



Το σήμα τώρα φορτώνεται πάνω στην φέρουσα και την διαμορφώνει αναλόγως με την μορφή που έχει.
Στο σχήμα η πρώτη εικόνα παριστάνει την φέρουσα συχνότητα, η αμέσως επόμενη το σήμα και η τρίτη την διαμορφωμένη φέρουσα συχνότητα με το σήμα ή πληροφορία.
Στο παράδειγμά μας εμφανίζεται η τεχνική η λεγόμενη διαμόρφωση κατά συχνότητα, δηλαδή το σήμα ή πληροφορία διαμορφώνει την συχνότητα του φέροντος κύματος.
Παρατηρούμε έτσι την αλλοίωση υπό μορφή πυκνωμάτων και αραιωμάτων στο αποτέλεσμα της διαμόρφωσης.
Η τεχνική αυτή είναι η πλέον συνήθης σήμερα και αποκαλείται FM (Frequensy modulation).



Παρασύρομαι τώρα να δώσω και την παλιότερη τεχνική, που χρησιμοποιείται όμως και σήμερα. 
την διαμόρφωση κατά πλάτος.
Οι δύο τεχνικές  παρουσιάζονται παραστατικά στο διπλανό σχήμα,με ενεργό τον χρόνο.
Η διαμόρφωση κατά πλάτος,  (Amplitude Modulation) (AM) και η διαμόρφωση κατά συχνότητα (Frequency Modulation)(FM). 

  
Στο σχήμα έχουμε δηλαδή:
Πρώτο το σήμα ή πληροφορία (Signal). Δεύτερο την διαμόρφωση κατά πλάτος (AM). Τρίτη την διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM).

Στα προηγηθέντα έγινε προσπάθεια μιας όσο το δυνατόν απλοποιημένης παρουσίασης, από την σκοπιά της Φυσικής και  τεχνολογικής θεώρησης  του ζητήματος.
Πιστεύω δε ότι ο αναγνώστης, θα βοηθηθεί να κατανοήσει καλύτερα την αναλογία και αντιστοιχία των μεγεθών και νοημάτων της Φυσικής υποδομής του θέματος.
Από την άλλη μεριά δημιουργείται και το κατάλληλο κλίμα για να φανεί πιο καθαρά η αναλογία των μεγεθών, που ακολουθεί.
Νους - φέρον κύμα και Σκέψη-διαμορφωμένο κύμα.

Ο άνθρωπος  στην επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους λειτουργεί σαν πομποδέκτης εναλλάξ, όταν μιλάει και όταν ακούει τον συνομιλητή του.  
Η σχέση μεταξύ Νου και Σκέψης είναι τέτοια ώστε ο Νους να διατίθεται για την μεταφορά την Σκέψης.

Ο περιορισμός ότι ο Νους δεν υφίσταται χωρίς την Σκέψη.
Δηλαδή η απουσία του ενός συνεπάγεται και την απουσία του άλλου δεν υφίσταται.
Ο λόγος είναι διότι αυτές οι δυο έννοιες, δεν είναι αντίθετες αλλά ο Νους  είναι αναγκαίος για την μεταφορά της Σκέψης.

Το φέρον κύμα ή πεδίο μπορεί κάλλιστα να υπάρχει χωρίς το σήμα.
Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να φορτώνονται επάνω στο φέρον κύμα διαφορετικά κάθε φορά σήματα και πληροφορίες.
Ο Νους μπορεί να υφίσταται χωρίς την Σκέψη, δεν είναι δηλαδή η σχέση των δύο, σχέση αντιθέτων αλλά σχέση συμπληρωματική.

Η σκέψη δεν είναι δυνατόν  λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη του Νου, για την μεταφορά της, δεδομένου ότι  το σήμα χρειάζεται το φέρον κύμα για την διάδοσή του. Αλλά η ύπαρξή του ενός δεν συνεπάγεται την ύπαρξη του άλλου.

Ο έναρθρος λόγος είναι μια κωδικοποίηση σε ήχους της σκέψης που παράγεται εντός του εγκεφάλου.

Η γλώσσα ως κώδικας επικοινωνίας των ανθρωπίνων όντων, ενεργεί συμπληρωματικά.
Απαραίτητη είναι  η παρουσία της  στην μετάδοση των πληροφοριών.
Όμως τον κύριο ρόλο παίζει η ηλεκτρομαγνητική φύση της επικοινωνίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η γλώσσα περιττεύει και αντικαθίσταται πλήρως από την κυματική υφή της επικοινωνίας. 
Για παράδειγμα όταν ο  βαθμός συντονισμού πομπού - δέκτη είναι ο μέγιστος δυνατός, λειτουργεί  η λεγόμενη μεταβίβαση σκέψης.

Η μεταβίβαση σκέψης δεν περιορίζεται από την απόσταση.
Λειτουργεί   ανεξάρτητα αποστάσεως και χρόνου, εξ αιτίας της φύσεως του πεδίου του Νου.



Η Σκέψη.
Υπάρχουν δυο ειδών σκέψεις.
1) Αυτές που παράγονται πρωτογενώς μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου.
2) Αυτές που συλλαμβάνει ο εγκέφαλος  μέσω του Νου και είναι σκέψεις μεταφερόμενες από αλλού.

Οι ανθρώπινες σκέψεις είναι ηλεκτρομαγνητικής  φύσεως με την διαφορά ότι δεν ξέρουμε ακόμα σε τι συχνότητα γίνεται η λειτουργία της Σκέψης.
Ούτε την συχνότητα του Νου γνωρίζουμε ακόμα, το μόνο που έχουμε διαπιστώσει είναι:
Ότι είναι  απέραντη έκτασή του.
Απλώνεται μέχρι τα πέρατα του σύμπαντος.
Η σκέψη μπορεί να ταξιδέψει με ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός.

Ακολουθούν στοιχεία σχετικά με την την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και τα διάφορα κύματα που εκπέμπει κατά την εξέταση του ατόμου με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την ταχύτητα μετάδοσης της σκέψης μέσω του Νου. 
Η αναφορά στα στοιχεία έχει να κάνει μόνο, με την απόδειξη της φύσεως λειτουργίας του εγκεφάλου.
Κατά την ηρεμία του ατόμου με τα μάτια κλειστά το ΗΕΓ   (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) καταγράφει, από την πίσω πλευρά του εγκεφάλου τα λεγόμενα,
 κύματα α ( 8-13 ΗΖ),

Η κατάσταση αυτή του εγκεφάλου επικρατεί όταν παράγει πρωτότυπες ιδέες. 
Τα κύματα β (13-30 ΗΖ) παράγονται από το πρόσθιο τμήμα του εγκεφάλου και αντιστοιχούν σε εγρήγορση του ατόμου. 
Τέλος τα κύματα δ ( 4-8 ΗΖ) αντιστοιχούν στον βαθύ ύπνο του ατόμου.
Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην βιοηλεκτρική φύση του εγκεφάλου αλλά ουδεμία σχέση έχουν με την ταχύτητα μετάδοσης της σκέψης.

Τα σκεπτόνια, (έτσι αποκαλούνται οι φορείς της σκέψης, όπως για το φως οι φορείς λέγονται  φωτόνια,) είναι σωμάτια μηδενικής μάζας που κινούνται εκτός του (κώνου φωτός), με ταχύτητες που υπερβαίνουν την ταχύτητα του φωτός.   
   
Ο Νους υπάρχει σαν πεδίο ανεξάρτητα από τις σκέψεις των ανθρώπων.
Η θεωρία διάδοσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το φαινόμενο του συντονισμού της συχνότητας πομπού με την συχνότητα του δέκτη.
Στην περίπτωση συντονισμού μεταδίδεται από τον πομπό στον δέκτη, η μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια. 
Πράγματι όταν γυρίζουμε το κουμπί στον δέκτη του ραδιοφώνου ή της τηλεοράσεως, αυτό που επιδιώκουμε είναι, να συντονίσουμε τον δέκτη μας με την συχνότητα του σταθμού που ζητάμε. 
Να πως εξηγούνται οι αυθόρμητες σκέψεις που κατεβαίνουν στο κεφάλι μας στα καλά καθούμενα.

Ο εγκέφαλος συντονίζεται την στιγμή εκείνη σαν ένα τρανζίστορ, με την συχνότητα κάποιου άλλου εγκεφάλου, που τυχαίνει να σκέπτεται την σκέψη που κατέβηκε στο κεφάλι μας, δήθεν αυθαίρετα.  
Άπειρες οι εφαρμογές μπορούμε να αντλήσουμε, με την βοήθεια της τεχνολογίας, λόγω της ομοιότητας του Νου με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και της σκέψεις με σήμα ή πληροφορία.

Εξάλλου αυτό επιβάλει και ο τρόπος εκδήλωσης της Φύσης μέσω του Λόγου.
Δεδομένου ότι, παντού υπεισέρχεται ο Λόγος, με την έννοια της αναλογίας των όμοιων μεγεθών.
Μια εφαρμογή είναι και η παρακολούθηση του Δασκάλου από τους μαθητές.
Οι μαθητές οφείλουν να συντονιστούν σαν δέκτες, με την συχνότητα εκπομπής του διδάσκοντος. 
Αυτό που αποκαλούμε συγκέντρωση προσοχής,  δεν είναι τίποτε άλλο παρά συντονισμός δέκτη με τον πομπό.

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου μπορεί να συντονιστεί και σε συχνότητες, πέρα από το φάσμα συχνοτήτων του Νου.
Αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες, που δημιουργούνται από μεγάλη ένταση συγκέντρωσης της προσοχής και αγάπης για το αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Το πεδίο που μεταφέρει την έμπνευση είναι υπερβατικής προέλευσης,  αγνώστου φύσεως.

Μπορούμε να υποθέσουμε, ότι είναι η μοναδική επικοινωνία με την ίδια την Πηγή των πάντων.

Τότε έχουμε υπέρβαση του Νου και το αποτέλεσμα οδηγεί τον εγκέφαλο να συλλάβει ιδέες πρωτότυπες απαλλαγμένες από συμβατικότητες. 
Τότε λειτουργεί η λεγόμενη έμπνευση
Αυτό συμβαίνει σε ορισμένους καλλιτέχνες ή επιστήμονες και τότε δημιουργούνται έργα σαν την ενάτη του Μπετόβεν ή την θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. 
Τα άτομα αυτά είναι προικισμένα από την Φύση με ξεχωριστά ταλέντα και χαρίσματα από την γέννησή τους. 


Η μελέτη των κυκλωμάτων έδειξε ότι, η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να μεταφερθεί από τον πομπό στον δέκτη επιτυγχάνεται  όταν η εσωτερική αντίσταση του πομπού, είναι ίση με την αντίσταση εισόδου του δέκτη.

Αν θεωρήσουμε ως ανάλογο της εσωτερικής αντίστασης του πομπού την ψυχική διάθεση του ομιλητή και ως αντίσταση εισόδου του δέκτη την ψυχολογική κατάσταση του δέκτη-ακροατή. 
Βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι, βασική προϋπόθεση επιτυχίας της επικοινωνίας είναι ο ψυχικός συντονισμός ομιλητού - ακροατή.

Ίδιο συμπέρασμα προκύπτει αν επικαλεσθούμε έναν άλλο νόμο της Φυσικής που αναφέρεται στον συντονισμό δυο ταλαντωτών, εκ των οποίων ο ένας παίζει τον ρόλο του διεγείροντος αιτίου.
Η μέγιστη μεταφορά ισχύος μεταδίδεται από  τον έναν προς τον άλλον ταλαντωτή, μόνο  στην περίπτωση του  συντονισμού. 


Επίσης ο σεβασμός προς κάθε δημιούργημα της Φύσης επιβάλλεται να δείχνεται εμπράκτως με αντίστοιχη οικολογική συμπεριφορά.
Έτσι μπορεί κάποτε να επανέλθει η διασπασμένη με την εκδήλωση Ενότητα. 
Αυτό είναι απαίτηση της Φύσης και την αποκατάσταση της Ενότητας την έχει αναθέσει στο ΟΝ άνθρωπος τον οποίο εφοδίασε μεταξύ άλλων με κατάλληλο εγκέφαλο.
Κύριο  εργαλείο για την επιτυχία αυτού του σκοπού είναι η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ σε ατμόσφαιρα ΑΓΑΠΗΣ. 

Όταν ένας άνθρωπος καλείται να επικοινωνήσει με άλλον άνθρωπο, ή με πλήθος άλλων ανθρώπων, την στιγμή εκείνη, υπηρετεί  την ίδια την Φύση, στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την ΕΝΌΤΗΤΑ. 

Με την ευκαιρία  επισημαίνω ότι:
Η Ελλάδα αυτή την στιγμή είναι βαριά πληγωμένη και χρειάζεται βοήθεια από όλους μαζί τους Έλληνες ανεξάρτητα κομματικής προέλευσης και πιστεύω.